تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

توسعه ی اورژانس بیمارستان نفت

توسعه ی اورژانس بیمارستان نفت

کارفرما : سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مشاور : گروه نظارت کارفرما

نوع پیمان : سرجمع (مترمربع زیربنا)

مدت پیمان : ۱۰ ماه شمسی

تحویل موقت : شهریور ماه ۱۳۹۱

محل اجرا : استان تهران – تهران

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها